Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Ζυγκιρίδη

08-03-2017

- Υλοποίηση της τοπικά μονοδιάστατης μεθόδου πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου για ευσταθείς προσομοιώσεις χωρίς περιορισμό του χρονικού βήματος.
- Ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου σε πολυωνυμικό χάος για τη μελέτη προβλημάτων αβεβαιότητας σε γραμμές μεταφοράς.
- Επίδραση μεταλλικών εμφυτευμάτων στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βιολογικούς ιστούς.
- Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες και βελτιστοποίηση παραμέτρων.
- Υπολογιστική μοντελοποίηση διατάξεων μεταϋλικών σε δύο διαστάσεις.
- Υπολογιστική μελέτη διατάξεων μεταϋλικών με τεχνικές ομογενοποίησης.