Προκήρυξη 3 Θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

08-02-2018

Προκήρυξη 3 Θέσεων Υποψηφίου Διδάκτορα

Με Θέμα:

1. «Επίλυση περιορισμών σε μεγάλα δεδομένα (Constraint solving in big data)»

2.  «Τεχνικές μάθησης προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών με εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες (Techniques for learning constraint satisfaction problems with applications in telecommunications)»

3. «Τεχνικές παραλληλοποίησης στον προγραμματισμό υπό περιορισμούς (Parallelization techniques in constraint programming

 Προθεσμία υποβολής: 9-2-2018 έως 9-3-2018

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).

 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kstergiou@uowm.gr (υπόψη κ. Στεργίου), καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.

5.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει).

7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

8. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

9. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικής με μία από τις διαθέσιμες επιστημονικές περιοχές που έχει καθορίσει η Σ.Ε.Σ. και αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

10. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).

11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.