Προκήρυξη 2 Θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

08-02-2018

Προκήρυξη 2 Θέσεων Υποψηφίου Διδάκτορα

Με Θέμα:

1.  «Ασφάλεια και κρυπτογραφικές εφαρμογές σε ενσωματωμένα συστήματα»

2.  «Υλοποίηση συστημάτων επιταχυντών σε υλικό»

 Προθεσμία υποβολής: 9-2-2018 έως 10-4-2018

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν

1.  Βιογραφικό σημείωμα.

2.  Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

3.  Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).

 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mdasygenis@uowm.gr (υπόψη κ. Δασυγένη), καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1.  Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).

2.  Βιογραφικό σημείωμα.

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4.  Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.

5.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.

6.  Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει).

7.  Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

8.  Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

9.  Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικής με μία από τις διαθέσιμες επιστημονικές περιοχές που έχει καθορίσει η Σ.Ε.Σ. και αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

10.  Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).

11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.