Πληροφορίες για την εγγραφή Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

04-10-2018

Oι εισαγόμενοι της συγκεκριμένης κατηγορίας υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2018 αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο. Για τους εν λόγω εισαγομένους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.