Ομάδα VOLLEY στην Πολυτεχνική Σχολή

23-10-2018

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα Volley της

Πολυτεχνικής Σχολής, μπορούν να το δηλώσουν στη φοιτήτρια του Τμήματος

Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Κουμπή Χρυσούλα (st0139@enveng.uowm.gr).