4ο εξάμηνο

Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών II

Τίτλος μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών II

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ24

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

4ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE143/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Θέματα Σχεδίασης και Χαρακτηριστικά των Επιπέδων Δικτύου Μεταφοράς, Συνόδου, Παρουσίασης και Εφαρμογής σύμφωνα με το Πρότυπο OSI. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN). Ποιότητα Υπηρεσιών (IntServ, DiffServ). Πρωτόκολλο TCP. Πρωτόκολλο UDP. SOCKETS. Συνδέσεις Επιπέδου Μεταφοράς. Έλεγχος Ροής. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα Εφαρμογών. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. FTP. Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο (DNS). Ομότιμα Δίκτυα, Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου. Ο Παγκόσμιος Ιστός. Χρήση πακέτων προσομοίωσης OPNET και NS‐2.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε
θέση:

  • να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνικές, τα πρωτόκολλα, και τις εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών.
  • να ερευνούν, να αναλύουν, και να τεκμηριώνουν τα βασικά θέματα και τις απαιτήσεις για την οικοδόμηση αποτελεσματικών δικτύων υπολογιστών.
  • να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα MPLS, το cloud computing, καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες του Διαδικτύου, όπως το IPv6, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), κ.λπ., έχοντας ως βάση την κατανόηση των αρχών που τις διέπουν.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση

Γραπτή Εξέταση (70%)
Εξέταση Εργαστηρίου (30%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

Στην ελληνική γλώσσα:

[1]     [1] Andrew S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[2]     William Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.

[3]     Douglas Comer, Διαδίκτυα και Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[4]     Douglas Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP (Α Τόμος), 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[5]     Jean Walrand, Δίκτυα Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Πρόσθετη βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:

[6]      Α.Αλεξόπουλος - Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 6η έκδοση, Εκδόσεις Γιαλός.