6ο εξάμηνο

Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού

Τίτλος μαθήματος

Τεχνολογία Λογισμικού

Κωδικός μαθήματος

MK33

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ ICTE135/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. Mοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού. Απαιτήσεις λογισμικού. Διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα δομής. Σχεδίαση λογισμικού. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού. Δοκιμασία λογισμικού, εργαλεία ελέγχου. Αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη λογισµικών συστηµάτων, η γλώσσα µοντελοποίησης UML: Διαγράμματα κλάσεων και αλληλεπίδρασης. Διάγραμμα κατάστασης και δραστηριότητας. Μοντέλα προδιαγραφής συστημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

·         κατανοούν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας λογισμικού

·         είναι ικανοί να εκτελούν ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού

·         είναι ικανοί να σχεδιάζουν συστήματα λογισμικού με αποδοτικό τρόπο

·         είναι ικανοί να υλοποιούν συστήματα λογισμικού με αποδοτικό τρόπο

·         γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές ελέγχου λογισμικού

·         είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη UML για όλες τις απόψεις της ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδίασης λογισμικού

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργασία

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση (65%), Εργασία (35%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]      SHARI, LAWRENCE, PFLEEGER, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Κλειδάριθμος

[2]     IAN SOMMERVILLE, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Κλειδάριθμος

[3]     MARTIN FOWLER, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚλειδάριθμοςΔιδάσκων: Μπίμπη Σταματία