6ο εξάμηνο

Μάθημα: Προγραμματισμός Διαδικτύου

Τίτλος μαθήματος

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ35

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

6ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE196/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Σύνταξη, μορφοποίηση κειμένου, εικόνες, σύνδεσμοι, φόρμες (XHTML 1.0). Προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (PHP) και στην πλευρά του πελάτη (Javascript). Μεταβλητές, συναρτήσεις, πίνακες, βάσεις δεδομένων, αντικείμενα, συμβάντα. Cascade Style Sheets. Document Object Model. Ασύγχρονος προγραμματισμός (AJAX). Ασφάλεια στον ιστοχώρο (διακομιστή και πελάτη).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη ασφαλή διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα υποστηρίζει αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Ασκήσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση

50% Γραπτή Εξέταση, 20% Εργαστηριακές Ασκήσεις, 30% Εργασία Εξαμήνου

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Παναγιώτης Κεντερλής, «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Θεωρία και Πράξη», Π.Δ Κεντερλής, 2009

[2] Welling Luke,Thomson Laura, Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, 4η Έκδοση, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 2011.Διδάσκων: Αμπατζόγλου Απόστολος