5ο εξάμηνο


Μάθημα: Οικονομοτεχνική ΑνάλυσηΚωδικός Μαθήματος: ΜΚΗ8
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 5
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες διδασκαλίας: 3
Ιστοσελίδα: https://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=18&lan=en
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Οι επιχειρήσεις σε καθημερινή κλίμακα έρχονται αντιμέτωπες με ευρύ φάσμα ζητημάτων, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και να επιλύσουν λαμβάνοντας αποφάσεις που διαμορφώνουν την οικονομική πορεία τους στο μέλλον. Στο μάθημα αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 1. έννοια της επιχείρησης, 
 2. διαχρονική αξία του χρήματος, 
 3. ομοιόμορφες σειρές πληρωμών (ράντες), 
 4. υπολογισμός στοιχείων δανείων, 
 5. μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης ή μη μιας επένδυσης,
 6. υπολογισμός  νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών, 
 7. διαχείριση κινδύνου και μέθοδοι υπολογισμού. 

 

Ειδική έμφαση δίδεται στο μέρος των φροντιστηριακών ασκήσεων σε επαναληπτικές συνδυαστικές ασκήσεις που ενοποιούν σε πρακτικές εφαρμογές και προβλήματα  το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα μαθήματα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης είναι η κατανόηση βασικών εννοιών αναφορικά με τον στόχο της χρηματοοικονομικής διοίκησης σε μια επιχείρηση, ανάλυσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί, καθώς και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία σε συνθήκες βεβαιότητας, αποτίμησης των αποθεμάτων και της αξίας των επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρισης του κινδύνου σε συνθήκες αβεβαιότητας. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης από άποψη χρηματοοικονομικής διοίκησης.
 • Κατανοεί την χρονική αξία χρήματος.
 • Έχει γνώση των διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία σε συνθήκες βεβαιότατος.
 • Αναλύει την διαχείριση κινδύνου σε συνθήκες αβεβαιότητες.
 • Να υπολογίζει το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης.
 • Να συνδυάζει όλα τα προηγούμενα εργαλεία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Να χρησιμοποιεί υπολογιστικά εργαλεία (π.χ. Microsoft Excel) για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.
Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 • Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση λογισμικού Microsoft Excel με στόχο την εκμάθηση υπολογισμού συγκεκριμένων συναρτήσεων υπολογισμού μεθόδων οικονομοτεχνικής ανάλυσης
 • Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης
Αξιολόγηση:
 • Ενδιάμεση πρόοδος αξιολόγησης (30 %)
 • Ομαδική εργασία οικονομοτεχνικής ανάλυσης σε μελέτη περίπτωσης ενεργειακής επένδυσης (30%)
 • Γραπτές Τελικές εξετάσεις (40 %) 
Βιβλιογραφία:
 • Βιβλίο [77111926]: Εγχειρίδιο εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, Νικολαΐδης Μιχαήλ. 
 • Βιβλίο [16520]: Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Αναστασίου Θεόδωρος Χ.
 • Βιβλίο [18548963]: Τεχνοοικονομική μελέτη, Κυριαζής Κώστας Χ.,Παπαδάκης Ευάγγελος Γ. 
 • Βιβλίο [59381279]: Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Γεώργιος Κοντέος, Νικόλαος Σαριαννίδης.