6ο εξάμηνο

Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων

Τίτλος μαθήματος

Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ37

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

6ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE311/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση Αλγορίθμων, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Ασυμπτωτική Ανάλυση. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων, Αναδρομικοί Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι Διαίρει‐και‐Βασίλευε, Δυναμικός Προγραμματισμός, Άπληστοι Αλγόριθμοι, Πιθανοκρατικοί Αλγόριθμοι.

Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δικτύων.

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, οι κλάσεις P και NP, ΝΡ‐πληρότητα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να πραγματοποιήσει ανάλυση αλγορίθμων,
  • να μελετούν αλγορίθμους ως προς την πολυπλοκότητα
  • να εκτελούν ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγραμματιστικά μια σειρά από αναδρομικούς και άπληστους αλγόριθμους,
  • να σχεδιάζει και να υλοποιεί αλγορίθμους εφαρμόζοντας τις αρχές του δυναμικού προγραμματισμού,
  • να κατανοεί και να εφαρμόζει αλγορίθμους γραφημάτων και δικτύων,
  • να κατανοεί τις κλάσεις P και NP.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις με χρήση διαφανειών, ασκήσεις στον πίνακα

Αξιολόγηση

Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών με τελική προφορική εξέταση (30%)

Τελική Γραπτή Εξέταση (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     CORMEN T.H., LEISERSON C.E., RIVEST R.L., STEIN C., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Ι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2009.

[2]     SANJOY DASGUPTA, CHRISTOS PAPADIMITRIOU, UMESH VAZIRANI, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2009.

[3]     Μποζάνης Παναγιώτης Δ., Αλγόριθμοι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2006.Διδάσκων: Κυριακίδης Θωμάς