6ο εξάμηνο

Μάθημα: Βάσεις Δεδομένων

Τίτλος μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ38

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο  

Εξάμηνο

6ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE215/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και στα Συστήματα  Διαχείρισης  ΒΔ. Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΒΔ. Μοντέλο Οντοτήτων‐Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακή Άλγεβρα. Γλώσσα SQL. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Φυσική οργάνωση ΒΔ και μέσα αποθήκευσης. Ευρετήρια. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν μια Βάση Δεδομένων (με SQL)
  • Να γνωρίζουν την αρχιτεκτονική μιας ΒΔ.
  • Να κανονικοποιούν μια ΒΔ

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Ασκήσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση

60% Γραπτή Εξέταση, 20% Εργαστηριακές Ασκήσεις, 20% Εργασία Εξαμήνου

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B., Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 2007.

[2] Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2012.Διδάσκων: Στεργίου Κωνσταντίνος