8ο εξάμηνο

Μάθημα: Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Τίτλος μαθήματος

Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Κωδικός μαθήματος

Ε13

Είδος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

8ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH169/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Γιώργος Νενές

Περιεχόμενο μαθήματος

Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων με σταθερή ζήτηση, EOQ, EOQ με εκπτώσεις. Συστήματα με γνωστή αλλά μη σταθερή ζήτηση. Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων με τυχαία ζήτηση, συστήματα sQ, RS, sS, RsS. Προβλήματα μιας περιόδου (Newsvendor). Προβλήματα πολλών επιπέδων και διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία και το ρόλο των αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση και στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν απλές και σύνθετες τεχνικές προβλέψεων και θα αναλυθούν οι τεχνικές διαχείρισης αποθεμάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics and Supply Chain Management). Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εμβάθυνση στις ποσοτικές μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων, κατ’ αρχάς των καθοριστικών συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων (είτε με γνωστή και σταθερή είτε με γνωστή αλλά μεταβαλλόμενη ζήτηση). Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα στοχαστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, κατ’ αρχάς εποχικών προϊόντων μιας περιόδου (πρόβλημα Newsboy) και στη συνέχεια προϊόντων σε πολλές περιόδους (συστήματα s,Q ή R,S κλπ). Τέλος θα μελετηθούν τα πιο σύνθετα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων (Supply Chain Management) τα οποία εστιάζουν στη ροή πληροφοριών, προϊόντων και χρηματικών πόρων μέσα στη «διευρυμένη επιχείρηση» που περιλαμβάνει προμηθευτές, παραγωγικές μονάδες, αποθήκες, ενδιάμεσα σημεία διανομής και τελικά σημεία διάθεσης.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Στατιστική

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις)

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Εφοδιαστική (Logistics): Μια ποσοτική προσέγγιση, Βιδάλης Μ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009.

[2] Προγραμματισμός παραγωγής, Παππής Κ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006.

[3] Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, Μαρινάκης Ι, Μυγδαλάς Α, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008.

[4] Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Silver EA, Pyke DF, Peterson R, John Wiley and Sons 3rd ed., New York 1998.Διδάσκων: Νενές Γεώργιος