1ο εξάμηνο

Μάθημα: Γραμμική Άλγεβρα

Τίτλος μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ2

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

1ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

4

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ ICTE211/

Ώρες ανά εβδομάδα

3

Διδάσκων

Κωνσταντίνος Μπαλασάς (Έκτακτος Καθηγητής)

Περιεχόμενο μαθήματος

Διανυσματικός Λογισμός. Ευθείες, Επιφάνειες και Καμπύλες στο Χώρο. Διανυσματικοί Χώροι και Υπόχωροι. Βάση και Διάσταση Διανυσματικών Χώρων. Πίνακες και Ορίζουσες. Γραμμικές απεικονίσεις στην πεπερασμένη διάσταση και πίνακες γραμμικής απεικόνισης. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Διαγωνιοποίηση πινάκων: Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα. Τετραγωνικές Μορφές.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν τη γενική μορφή καμπυλών και επιφανειών,
  • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν έννοιες των διανυσματικών χώρων,
  • να χρησιμοποιούν τους πίνακες ως εργαλεία σε θεωρητικούς ή αριθμητικούς υπολογισμούς,
  • να υπολογίζουν ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα,
  • να υπολογίζουν ορίζουσες,
  • να επιλύουν γραμμικά συστήματα εξισώσεων,
  • να διαγωνιοποιούν πίνακες.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις και προαιρετικές κατ’οίκον εργασίες-ασκήσεις

Αξιολόγηση

Τελική γραπτή εξέταση(100 %)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     G. Strang, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009.

[2]     Α. Κυριαζής, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Νικητόπουλος Ε & Σια ΟΕ, 2006.

[3]     G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2003.

[4]     Τζουβάρας Θεόδωρος, Γραμμική Άλγεβρα Ι (και ΙΙ), Σαββάλας 2001.

[5]     Κουτελιέρης, Σιάννη, Γραμμική Άλγεβρα για Μηχανικούς, Τζιόλας 2005.

[6]     Serge, Land, Linear Algebra, Springer Verlag Berlin and     Heidelberg GmbH & Co. KG, 1993.

[7]     Richard C., Penney, Linear Algebra, John Wiley and Sons Ltd, 1998.Διδάσκων: Μπαλασάς Κωνσταντίνος