1ο εξάμηνο

Μάθημα: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Τίτλος μαθήματος

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ6

Είδος μαθήματος

Μάθημα Κορμού

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

1ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE172/

Ώρες ανά εβδομάδα

4 (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Φροντιστήριο)

Διδάσκων

Λούτα Μαλαματή (Επίκουρος Καθηγήτρια)

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας. Εύρος Ζώνης, Φάσμα. Ρυθμός Μετάδοσης και Χωρητικότητα Καναλιού. Συγχρονισμός. Σύγχρονη και Ασύγχρονη Μετάδοση. Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Πληροφορίας. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Πολυπλεξία. Θόρυβος. Έλεγχος, Ανίχνευση, Διαχείριση Σφαλμάτων. Τεχνικές Επαναμετάδοσης. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Ταξινόμηση. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μοντέλο Αναφοράς OSI. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων. Παραδείγματα Δικτύων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εκμάθηση των βασικών εννοιών των επικοινωνιών δεδομένων, της δικτύωσης και των πρωτοκόλλων επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται το μοντέλο των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, οι λειτουργίες που εμπλέκονται στην επικοινωνία, η διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων (μοντέλο αναφοράς OSI, στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP). Έμφαση δίδεται στα δύο πρώτα επίπεδα (φυσικό επίπεδο και επίπεδο ζεύξης δεδομένων).

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά παραδείγματα και ασκήσεις εμβάθυνσης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη μέση και το τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος (30% και 70%, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σειρές εργασιών.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]      William Stallings, "Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων", 8η Έκδοση, 2011, Εκδόσεις Τζιόλα.

[2]      Α. Αλεξόπουλος και Γ. Λαγογιάννης, "Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών", 8η Έκδοση, 2012, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή