3ο εξάμηνο

Μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική

Τίτλος μαθήματος

Πιθανότητες και Στατιστική

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ16

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

3ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH164/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιγραφική Στατιστική: συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, κατανομή συχνότητας, ιστόγραμμα, χαρακτηριστικές τιμές (μέση τιμή, μεσαία τιμή, συχνότερη τιμή, εύρος, μεταβλητότητα, τυπική απόκλιση). Θεωρία Πιθανοτήτων: βασικές αρχές πιθανοτήτων, γεγονός, υπό συνθήκη πιθανότητα, προσθετικός και πολλαπλασιαστικός νόμος των πιθανοτήτων, Θεώρημα Bayes. Κατανομές Πιθανότητας, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα και τυπική απόκλιση. Γνωστές Κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, Γάμμα, κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, κατανομή Student, X2 και F. Στατιστικές εκτιμήσεις: κατανομές δειγματοληψίας, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικός Έλεγχος: σφάλμα τύπου I και σφάλμα τύπου II, απαιτούμενο μέγεθος δείγματος, έλεγχος προσαρμογής.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων και τα εργαλεία της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Μαθηματική Ανάλυση

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 65, Θεωρία: 39, Ασκήσεις: 26)

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάμεση εξέταση ή/και εργασία (προαιρετική)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Βιβλιογραφία

[1] Στατιστική, Δ. Π. Ψωινός. Εκδ. Ζήτη, 1999.

[2] Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς, Γ. Χ. Ζιούτας, Εκδ. Ζήτη, 2013.Διδάσκων: Μπακούρος Ιωάννης