3ο εξάμηνο

Μάθημα: Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

Τίτλος μαθήματος

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ17

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

3ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE208/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Συγκεκριμένοι  και  Αφαιρετικοί  Τύποι  Δεδομένων.  Σύνθετες  Δομές Δεδομένων.  Πίνακες,  Εγγραφές,  Συνδεδεμένες  Λίστες,  Στοίβες, Ουρές. Αναδρομικοί Αλγόριθμοι.  Αλγόριθμοι Αναζήτησης και Ταξινόμησης. Γραφήματα και Δένδρα. Δένδρα Αναζήτησης. Κατακερματισμός. Προγραμματισμός σε C.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να κατανοούν απλές και σύνθετες δομές δεδομένων
  • να υλοποιούν αλγορίθμους διαχείρισης δομών δεδομένων
  • να υλοποιούν αλγορίθμους αναζήτησης και ταξινόμησης στοιχείων σε δομές δεδομένων
  • να μελετούν αλγορίθμους ως προς την πολυπλοκότητα
  • να εκτελούν ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, ασκήσεις στον πίνακα, υλοποίηση βασικών αλγορίθμων σε C, ασκήσεις σε υπολογιστή

Αξιολόγηση

Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών με τελική προφορική εξέταση (30%)
Τελική Γραπτή Εξέταση (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     «ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Φ., ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2008.

[2] «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C, ΜΕΡΗ 1-4: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», ROBERT SEDGEWICK, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2006.

[3]     «ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», ΜΠΟΖΑΝΗΣ Π.Δ.,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2006.Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία