4ο εξάμηνο

Μάθημα: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση

Τίτλος μαθήματος

Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ26

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

4ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH172/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες Βασικά στοιχεία ανάλυσης. Προσέγγιση και Σφάλματα. Επίλυση μη Γραμμικών Εξισώσεων. Αριθμητική Παρεμβολή και Πολυωνυμική Προσέγγιση. Αριθμητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. Άμεσοι Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων. Επαναληπτικές Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διδαχθεί ο φοιτητής την προσεγγιστική επίλυση σύνθετων προβλημάτων που δεν επιδέχονται ακριβή λύση με εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων και την υλοποίηση των λύσεων αυτών με προγράμματα Η/Υ. Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα πρέπει να περιέχει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην κατεύθυνση των βασικών αρχών και της χρήσης των κλασικών μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης στην επιστήμη του Μηχανικού με παραδείγματα και εφαρμογές. Επιπλέον, θα πρέπει να αποκτήσεις γνώσεις βασικών αρχών, ώστε να μπορεί στο μέλλον να εμβαθύνει στην ανάπτυξη και βελτίωση τέτοιων μεθόδων.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Μαθηματική Ανάλυση Ι, ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο και ασκήσεις).

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου, υποχρεωτική παράδοση εβδομαδιαίων ασκήσεων.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Αριθμητική ανάλυση με εφαρμογές σε Matlab και Mathematica, Παπαγεωργίου, Γεώργιος Σ., Εκδόσεις Συμεών.

[2]     Numerical Analysis, J. Douglas Faires, Richard L. Burden, Thomson Brooks/Cole.Διδάσκων: Πιτιλάκης Αλέξανδρος