5ο εξάμηνο

Μάθημα: Ηλεκτρονική II

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ30

Είδος μαθήματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

5ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE112/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Περιεχόμενο μαθήματος

Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET, MOSFET, CMOS), Βασικές αρχές, Πόλωση, Ενισχυτές MOSFET. Επιδράσεις συχνότητας, Απόκριση συχνότητας, Κέρδος τάσης και ισχύος, Διαγράμματα Bode, Φαινόμενο Miller. Διαφορικοί ενισχυτές, Ανάλυση DC και AC, Κέρδος κοινού ρυθμού. Τελεστικοί ενισχυτές, Τελεστικός ενισχυτής 741. Αρνητική ανάδραση, Τοπολογίες, Εύρος ζώνης. Γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών, Κυκλώματα αναστρέφοντος και μη- αναστρέφοντος ενισχυτή, Διαφορικοί ενισχυτές, Ενισχυτές οργάνου, Κυκλώματα ενισχυτή άθροισης, Ενισχυτές ρεύματος. Μη γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές, Χρονιστής 555, Ταλαντωτής Βρόχου κλειδώματος φάσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα με MOSFET, Τελεστικούς Ενισχυτές και στα κυκλώματα Φίλτρων. Ο φοιτητής αποκτά γνώση του πεδίου εφαρμογής των παραπάνω κυκλωμάτων και μαθαίνει  να  χρησιμοποιεί  τις  παραπάνω  γνώσεις  για  την  επίλυση  και  αντιμετώπιση σχετικών  πρακτικών  προβλημάτων  και  θεμάτων.  Επίσης αποκτά  τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύει και να κατανοεί τα παραπάνω ηλεκτρονικά κυκλώματα. Με τις εργαστηριακές  ασκήσεις  που είναι  υποχρεωμένοι  να εκπονήσουν, οι φοιτητές  αποκτούν την εμπειρία του να κατασκευάζουν και να χαρακτηρίζουν πειραματικά μία σειρά κυκλωμάτων και παράλληλα αποκτούν εμπειρία στην αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του απαραίτητου εργαστηριακού και μετρητικού εξοπλισμού.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ηλεκτρονική Ι

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση

  • Ενδιάμεση Πρόοδος, Παράδοση εβδομαδιαίων γραπτών εργαστηριακών ασκήσεων, Τελική Εξέταση Εργαστηρίου (απαραίτητη προϋπόθεση η βάση του 5 στην τελική εξέταση εργαστηρίου), Τελική Εξέταση Θεωρίας (απαραίτητη προϋπόθεση η βάση του 5 στην τελική εξέταση της θεωρίας).
  • Τελικός Βαθμός Μαθήματος (100%): Τελική γραπτή εξέταση θεωρίας (προστίθεται και η Πρόοδος):  75%  και Τελική Γραπτή Εξέταση Εργαστηρίου: 25%

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]   Malvino A.P., Bates D.J., Electronics Principles, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2007.

[2]   Jaeger Richard C., Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1999.

[3]   Millman Jacob, Grabel Arvin, Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000.

[4]   Τόμπρας Γ. Σπ., Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Εκδόσεις Δίαυλος, 2006.