7ο εξάμηνο

Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα

Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα

Τίτλος μαθήματος

Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός μαθήματος

Ε32

Είδος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο, 5ο

Εξάμηνο

7ο, 9ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE318/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Θωμάς Κυριακίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ανάλυση και επίλυση καθοριστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης υπό περιορισμούς. Το κύριο μέρος του μαθήματος καλύπτει τη θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού, ενώ παρουσιάζονται επιπλέον η θεωρία του Ακέραιου και Μη Γραμμικού Προγραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάστρωση προτύπων και στις μεθόδους εφαρμογής της θεωρίας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του μηχανικού. Παρουσιάζονται επίσης προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τέτοιων προτύπων – προβλημάτων όπως το δημοφιλές Microsoft Excel καθώς και τα LINDO και LINGO (www.lindo.com). Οι κυριότερες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Θεωρία και τη μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας, η Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού (Κατάστρωση Γραμμικών Προβλημάτων, Επίλυση Γραμμικών Προβλημάτων, Δυϊκή Θεωρία και Ανάλυση Ευαισθησίας, Εφαρμογές Γραμμικών Προτύπων), ο Ακέραιος και ο Μη Γραμμικός Προγραμματισμός.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές γνώσεις της Ποσοτικής Ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα και τεχνικές βελτιστοποίησης για την οργάνωση, σχεδιασμό και σύνθεση παραγωγικών διεργασιών και συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει  επίσης την εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και την προετοιμασίας των φοιτητών σε θέματα  μοντελοποίησης προβλημάτων βελτιστοποίησης διεργασιών.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Στατιστική

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις)

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή έρευνα, Κολέτσος Ιωάννης, Στογιάννης Δημήτρης, Εκδόσεις Συμεών, 2017

[2]  Επιχειρησιακή Έρευνα, Π. Γ. Υψηλάντης. Εκδόσεις Προπομπός, 2007.

[3]  Διοικητική επιστήμη, Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp, Εκδόσεις Κριτική, 2014.

[4]  Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Τόμος Α και B, Γ. Σ. Οικονόμου, Α. Κ. Γεωργίου. Εκδόσεις Μπένου, 2000.

[5] Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση για Μηχανικούς, Καρλαύτης Μ., Εκδόσεις Συμμετρία, 2010.

[6]  Schaums Επιχειρησιακή Έρευνα, R. Bronson, G. Naadimuthu, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.Διδάσκων: Κυριακίδης Θωμάς