7ο εξάμηνο

Μάθημα: Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών

Τίτλος μαθήματος

Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών

Κωδικός μαθήματος

Υ2

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

7ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE175/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές αρχές μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Συστήματα, μοντέλα και προσομοίωση. Είδη προσομοίωσης. Προσομοίωση Monte Carlo, Μοντελοποίηση συστήματος ουρών. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων. Λογισμικό προσομοίωσης (Matlab, ns-2/3, Opnet, OmNET ++, NetSim). Επιλογή κατανομών εισόδου. Δημιουργία τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Στατιστική Ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης (Μέσες τιμές, Διασπορά, Διαστήματα Εμπιστοσύνης κλπ). Προσομοίωση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Μελέτη απόδοσης, συμπεριφοράς και επικύρωση μέσω προσομοίωσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

   Κατανόηση βασικών αρχών μοντελοποίησης και προσομοίωσης.

   Ερμηνεία και χρήση της τεχνικής Monte Carlo.

   Υλοποίηση προγραμματιστικών τεχνικών μέσω γεγονοδηγούμενης προσομοίωσης.

   Σχεδίαση τυχαίων μεταβλητών και παραγωγή κατανομών εισόδου.

   Στατιστική ανάλυση εισόδου/εξόδου ενός προσομοιωτή.

   Υλοποίηση βασικών πρωτοκόλλων δικτύων επικοινωνιών.

   Ικανότητα συγγραφής προγραμμάτων προσομοίωσης.

   Μελέτη απόδοσης και συλλογή στατιστικών μετρήσεων προσομοιώσεων.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Ρουμελιώτης, Σουραβλάς, Τεχνικές Προσομοίωσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 978-960-418-372-2 2011.

[2] Β. Τσαουσίδης, Ε. Μαμάτας, Ι. Ψαρράς, Ε. Κοσμίδης, Σ. Δημητρίου, Εργαστηριακά Μαθήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

[3] A. M. Law W. D. Kelton, “Simulation Modeling and Analysis,      McGraw-Hill, Inc, 1991.

[4] H. Perros, “Computer Simulation Techniques - The Definitive Introduction", 2003. free download from http://www.csc.ncsu.edu/faculty/perros//simulation.pdfΔιδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης