2ο εξάμηνο

Μάθημα: Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Τίτλος μαθήματος

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ11

Είδος μαθήματος

Μάθημα Κορμού

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE203/

Ώρες ανά εβδομάδα

4 (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Φροντιστήριο)

Διδάσκων

Λούτα Μαλαματή (Επίκουρος Καθηγήτρια)

Περιεχόμενο μαθήματος

Επισκόπηση τεχνολογιών δικτύων. Τεχνικές Μεταγωγής. Μεταγωγή Κυκλώματος. Μεταγωγή Πακέτου. Δρομολόγηση. Έλεγχος Κίνησης και Διαχείριση Συμφόρησης. Δίκτυα Ενσύρματης και Ασύρματης Πρόσβασης. Τεχνολογίες x-DSL, X.25, Frame Relay, ATM. Τηλεφωνικό Δίκτυο. Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία. Σηματοδοσία Νο. 7. Συστήματα Ελέγχου Υπηρεσιών. Ευφυή Δίκτυα. Ποιότητα Υπηρεσίας. Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης. Διαχείριση Δικτύων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εκμάθηση των υφιστάμενων τε­χνολογιών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένας ευρύς κύκλος θεματολογίας που επιχειρεί να δώσει μία σφαιρική εικόνα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγησή τους.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά παραδείγματα και ασκήσεις εμβάθυνσης. Τέλος, διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια προγραμμάτων προσομοίωσης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη μέση και το τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος (30% και 70%, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σειρές εργασιών.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Α. Αλεξόπουλος και Γ. Λαγογιάννης, "Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών", 8η Έκδοση, 2012, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

[2]      Ιάκωβος Βενιέρης, "Δίκτυα Ευρείας Ζώνης", 3η Έκδοση, 2012, Εκδόσεις Τζιόλα.Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή