2ο εξάμηνο

Μάθημα: Διακριτά Μαθηματικά

Τίτλος μαθήματος

Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ12

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

4

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ ICTE201/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Κώστας Στεργίου (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Περιεχόμενο μαθήματος

Πεπερασμένα και Άπειρα Σύνολα. Υπολογισιμότητα. Γλώσσες και Γραμματικές. Μεταθέσεις, Συνδυασμοί και Διακριτή Πιθανότητα. Σχέσεις και Συναρτήσεις. Γραφήματα και Δένδρα. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων. Αριθμητικές Συναρτήσεις και Γεννήτριες Συναρτήσεις. Αναδρομικές Σχέσεις.  Ομάδες και Δακτύλιοι.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

·         κατανοούν τα βασικά της θεωρίας συνόλων

·         κατανοούν τα βασικά της υπολογισιμότητας

·         κατανοούν τα βασικά γλωσσών και γραμματικών δομής

·         μπορούν να υπολογίζουν συνδυασμούς και μεταθέσεις

·         είναι ικανοί να επιλύουν βασικά προβλήματα γραφημάτων και δένδρων

·         είναι ικανοί να μελετούν διακριτές συναρτήσεις

·         κατανοούν τα βασικά της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας

·         μπορούν να υπολογίζουν αναδρομικές συναρτήσεις

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, ασκήσεις

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση (100%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Liu, Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

[2]     Γιώργος Α. Βουτσαδάκης, Λευτέρης Μ. Κυρούσης, Χρήστος Ι. Μπούρας, Παύλος Γ. Σπυράκης, Διακριτά Μαθηματικά, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2008Διδάσκων: Στεργίου Κωνσταντίνος