9ο εξάμηνο

Μάθημα: Χρονοπρογραμματισμός ΠαραγωγήςΠεριεχόμενο:


 • Τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης
 • Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής γενικευμένων διεργασιών διαλείποντος και συνεχούς έργου
 • Διεργασίες διαλείποντος έργου
 • Η απεικόνιση δικτύου State-Task
 • Διακριτοποίηση χρονικού ορίζοντα
 • Ισοζύγια μάζας
 • Περιορισμοί κατανομής πόρων, δυναμικότητας, βοηθητικών παροχής και αποθήκευσης
 • Επέκταση σε πιο ευέλικτες παραγωγικές διεργασίες με ευέλικτη αποθήκευσης
 • Χρονοπρογραμματισμός συνεχών διεργασιών
 • Τεχνικές συνεχούς απεικόνισης του χρόνου
 • Διαμόρφωση περιορισμών και αντικειμενικής συνάρτησης


Βιβλιογραφία

 • Παππής Κώστας Π., Προγραμματισμός παραγωγής, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2006