9ο εξάμηνο

Μάθημα: Συστήματα Ουρών Αναμονής

Τίτλος μαθήματος

Συστήματα Ουρών Αναμονής

Κωδικός μαθήματος

Ε9

Είδος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

7ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE176/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης (Λέκτορας)

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις Ουρές Αναμονής και στη Θεωρία Ουρών. Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Επίδοσης Συστημάτων Αναμονής, Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. Νόμος Little. Θεωρία Ουρών Ι (Ανάλυση των Ουρών Μ/Μ/-/- Τύποι Ουρών), Θεωρία Ουρών ΙΙ (Αφίξεις, Στάδια, Τμηματικές αφίξεις). Μοντέλο Γεννήσεων-Θανάτων. Ανάλυση Απλών Ουρών Μ/Μ/1 και Μ/G/1. Ουρές με απώλειες M/M/1/N. Ουρές με Πολλαπλούς Εξυπηρετητές: Μ/Μ/m, M/M/m/K, M/M/m/m (Erlang - B). Εφαρμογές και Προσομοίωση σε Χρονο-προγραμματισμό Πακέτων σε Σύγχρονα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Σύγχρονα Ασύρματα δίκτυα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Κατανόηση χρήσης, χρησιμότητας και λειτουργίας των ουρών αναμονής.

Κατανόηση και εφαρμογή του νόμου Little.

Κατανόηση αλυσίδων markov διακριτού και συνεχούς χρόνου.

Ερμηνεία και εφαρμογή του μοντέλου γεννήσεων-θανάτων.

Ανάλυση και επίλυση ασκήσεων στις ουρές Μ/Μ/-/-.

Ανάλυση και επίλυση ασκήσεων στις ουρές με πολλαπλούς εξυπηρέτες, με απώλειες και γενικών κατανομών.

Υλοποίηση προγραμμάτων προσομοίωσης για την μελέτη και την αποτίμηση συστημάτων ουρών αναμονής.

Εφαρμογές και υλοποίηση των κυριότερων ουρών αναμονής στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση

Τελική Γραπτή Εξέταση (70%), Προγραμματιστικές Ασκήσεις (30%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Δ. Φακίνος, Ουρές Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.

[2] Ι. Τρύφων, Π. Δάρας, Θ. Συψάς, Στοχαστικές Ανελίξεις, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.

[3]- Χούχουλας, Θεωρία Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.

[4] Κοκολάκης Σπηλιώτης, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική με Εφαρμογές, Εκδόσεις Συμεών, 2010.

[5] L.Kleinrock, “Queueing systems; volume 1: theory”, J. Wiley & Sons, New York, 1975.

[6] R.Wolf, “Stochastic modelling and the theory of queues”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.

[7] A. Allen, “Probability Statistics and Queuing Theory with Computer Science Applications, second edition, Academic Press Inc., 1990.

[8] NG. Chee-Hock, S. Boon-Hee, Queuing Modelling Fundamentals With Applications in Communication Networks, second edition, Wiley, 2008.