8ο εξάμηνο

Μάθημα: Δυναμική

Τίτλος μαθήματος

Δυναμική

Κωδικός μαθήματος

Ε21

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

8ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH127

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Διδάσκων

Δημήτριος Γιαγκόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Κινηματική υλικού σημείου: διάνυσμα θέσης, ταχύτητα και επιτάχυνση (έκφραση συνιστωσών σε καρτεσιανό, κυλινδρικό και τροχιακό σύστημα αναφοράς). Σχετική μεταφορική κίνηση. Κινητική υλικών σημείων: νόμοι του Νεύτωνα και του Euler. Αρχές ώσης και ορμής. Αρχές έργου και ενέργειας. Εφαρμογές (κεντρική κρούση, κεντρικές δυνάμεις - διαστημομηχανική, μεταβαλλόμενα συστήματα υλικών σημείων). Κινηματική στερεού σώματος: Μεταφορική κίνηση. Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα. Επίπεδη κίνηση (πόλος περιστροφής). Περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο (γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση). Γενική χωρική κίνηση στερεού. Γωνίες Euler. Σχετική κίνηση υλικών σωμάτων. Κινητική στερεών σωμάτων: Tανυστής αδράνειας στερεού σώματος. Εξισώσεις του Euler. Αρχές ώσης και ορμής. Αρχές έργου και ενέργειας. Υποθετικές δυνάμεις. Εφαρμογές (έκκεντρη κρούση, ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων στερεών, περιστροφή αξονοσυμμετρικών στερεών σωμάτων)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Κατανόηση των βασικών αρχών της δυναμικής, κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης συστημάτων υλικού σημείου και στερεού σώματος και επίλυση απλών χαρακτηριστικών παραδειγμάτων χρησιμοποιώντας αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Στατική

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και κατ’ οίκον εργασίες.

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Εφαρμοσμένη Δυναμική, Σ. Νατσιάβας, Εκδόσεις Ζήτη, 1994.

[2] Δυναμική , Beer - Johnston, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.Διδάσκων: Γιαγκόπουλος Δημήτριος