Μπίμπη Σταματία
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Επίκουρος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1998 – 2002

Πτυχίο Πληροφορικής, Τμ. Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2002 - 2008

Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Πρόβλεψη και Εκτίμηση στην Τεχνολογία Λογισμικού με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων », Τμ. Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτίμηση κόστους και ποιότητας λογισμικού. Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα και τη προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη του λογισμικού.

Βελτίωση της διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού.  Η έρευνα εστιάζεται στη διερεύνηση τεχνικών για την βελτίωση της διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν νέες τεχνικές για την αναπαράσταση του σύγχρονου τρόπου ανάπτυξης λογισμικού που βασίζονται σε επαναληπτικά μοντέλα κύκλου ζωής.

Υιοθέτηση εφαρμογών λογισμικού σε νέφη υπολογιστών (cloud computing). Η έρευνα στον τομέα αυτό σχετίζεται με την βιωσιμότητα κάποιων εφαρμογών λογισμικού σε υποδομές νέφους καθώς και με τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα μιας πιθανής μετακίνησης μιας υπάρχουσας εφαρμογής σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 [1]    S.Bibi, I.Stamelos, G. Gerolimos, V.Kollias, BBN based approach for improving the Software Development Process of an SME: a Case Study, Journal of Software Maintenance and Evolution, Wiley, vol 22, pp. 121-140, March 2010.

[2]    S. Bibi, I. Stamelos, L. Angelis, Combining probabilistic models for explanatory productivity estimation, Information and Software Technology Journal, Elsevier, Vol. 50, No 7-8, pp. 656-669, June 2008

[3]    S. Bibi, G. Tsoumakas, I. Stamelos, I. Vlahavas, Regression via Classification applied on Software Defect Estimation, Experts Systems with Applications, Elsevier, Vol.34, No.3, pp.2091-2101, April 2008

[4]    S. Bibi, D. Katsaros, P. Bozanis, “Application Development: Fly to the Clouds or Stay in-House?”, Proceedings of the IEEE International Workshop on Collaboration and Cloud Computing (CCC), IEEE Press, pp. 60-65, Larissa, Greece, June 28-30, 2010.

[5]   S. Bibi, I. Stamelos: Software Process modeling with Bayesian Belief Networks, Online Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Software METRICS, September 2004,Chicago,USA.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56526