Διπλωματική εργασία

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του τμήματος στον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του τμήματος, αποτελεί απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε ΔΕ είναι ατομική. Σε εξαιρετικές καταστάσεις, ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει και να αιτιολογήσει την ανάθεση ΔΕ σε ομάδα των δυο φοιτητών πριν την έναρξη της ΔΕ.


Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και καθοδήγηση του φοιτητή από ένα επιβλέποντα μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ο επιβλέπων μπορεί να ορίζει ένα συνεπιβλέποντα κατά την αίτηση ανάληψης ΔΕ. Για λόγους ομαλότητας των διαδικασιών, θέματα που προτείνονται και επιβλέπονται από μέλη που δεν ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος (όπως συμβασιούχοι διδάσκοντες ΠΔ 407/80, μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων) απαιτούν έναν συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, που ορίζεται κατά την αίτηση ανάληψης ΔΕ.


  • Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

  • Εγγραφο ανάθεσης διπλωματικής

  • Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

  • Μορφή διπλωματικής εργασίας

  • Οδηγίες παρουσίασης διπλωματικής εργασίας