Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιών για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της γαλακτοβιομηχανίας (FarmDain)

28-10-2020


 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας του γάλακτος προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος της επιχείρησης Δημητρίου και οι συνεργαζόμενοι εκτροφείς ώστε να εξασφαλιστεί η εμπορική αξιοποίηση των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και να προωθηθεί η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. Σημαντικότερη πρόκληση για την επιχείρηση είναι η  βελτίωση της οικονομικότητάς της μέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της μοναδικότητας των προϊόντων της. Το προτεινόμενο έργο θα επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση της ζώνης γάλακτος και στη μείωση του κόστους παραγωγής με αφετηρία την πρωτογενή παραγωγή δηλαδή τις εκτροφές που αποτελούν τη βάση της πρώτης ύλης για την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της επιχείρησης αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην διαχείριση του ζωικού υλικού, της τεχνικής υποστήριξης στους εκτροφείς αλλά και τον διαρκή έλεγχο της ποιότητας και την ιχνηλασιμότητα του παραγόμενου γάλακτος.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Δημητρίου Τυροκομικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Κτηνιατρικής

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 μήνες

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

350.042,84€