Υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (Α' 114)

04-06-2021


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β' 2318/2-6-2021 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 56302/Ζ1/2021 απόφαση Υφυπουργού που αφορά στην υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (Α' 114).