Παράταση για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

23-05-2022


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ στη συνεδρίασή της αριθμ. 101/11-5-2022, σε συνέχεια της προκήρυξης με θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2024» με αριθμό πρωτοκόλλου 61744/12-4-2022και ΑΔΑ 95ΠΒ46Ψ8ΧΒ-ΟΝΞ, αποφάσισε να παρατείνει την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας έως 10/6/2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enl.auth.gr ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι / υποψήφιες μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην προκήρυξη, θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέτουν μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν «ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι αληθή και ακριβή», η οποία είτε θα πρέπει εκδοθεί από το gov.gr είτε να φέρει επικύρωση από δημόσιο φορέα.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε.