ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΔΜ

16-05-2023


Αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τις προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη
εκπροσώπων των Μελών :

  • Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
  • Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής.


Συνημμ.:

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη Δήλωση