7ο εξάμηνο


Μάθημα: Κινητές και Δορυφορικές ΕπικοινωνίεςΚωδικός Μαθήματος: Ε48
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE328/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες, Μοντέλα καναλιού κινητών επικοινωνιών (Απωλειών, πολλαπλής διόδευσης), Συστήματα εκπομπής και λήψης στις κινητές επικοινωνίες (Διαφορική εκπομπή και λήψη, συστήματα MIMO, CoMP, τεχνικές πολλαπλών φερόντων (OFDM, SC-FDMA, κ.α.), CDMA), Ασύρματοι αναμεταδότες, Δορυφορικά κανάλια, Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά συστήματα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Να κατανοήσει ο φοιτητής τους βασικούς μηχανισμούς διάδοσης στις κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες και να εξοικειωθεί με τα ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα, που τους περιγράφουν. 
  • Να εξοικειωθεί με τα βασικά μέτρα επιδόσεων (αναμενόμενη τιμή του signal to noise ratio (SNR) and signal to interference plus noise ratio (SINR), bit error rate (BER), symbol error rate (SER), outage probability και capacity) καθώς και με τον θεωρητικό υπολογισμό τους σε διαλειπτικά κανάλια. 
  • Να γνωρίσει σύγχρονες τεχνικές καταπολέμησης διαλείψεων και τεχνικές αύξησης επιδόσεων του συστήματος (όπως adaptive modulation coding, τεχνικές εκπομπής πολλαπλών φερόντων  multiple-input multiple-output, και αναμεταδότες). 
  • Να εξοικειωθεί με τα κύρια συστατικά των δορυφορικών συστημάτων.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

• Γραπτή Εργασία 

• Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 

• Εργαστηριακή Εργασία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. T. Rapaport, “Ασύρματες επικοινωνίες,” εκδόσεις Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ
  2. W. Stalling,  B. Cory, “ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ”, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  3. M. Genard, M. Bousquet, “Δορυφορικές Επικοινωνίες,” εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.