9ο εξάμηνο


Μάθημα: ΘερμοδυναμικήΚωδικός Μαθήματος: E26
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση:
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα:
Γλώσσα διδασκαλίας:
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:
Τίτλος μαθήματος
Κωδικός μαθήματος
Είδος μαθήματος
Επίπεδο μαθήματος
Έτος σπουδών
Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες ECTS
Ιστοσελίδα
Ώρες ανά εβδομάδα
Διδάσκων
Περιεχόμενο μαθήματος
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Μέθοδοι διδασκαλίας
Αξιολόγηση
Γλώσσα διδασκαλίας
Βιβλιογραφία
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Προαπαιτούμενα:
Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
Αξιολόγηση Φοιτητών:
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: