9ο εξάμηνο


Μάθημα: Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων ΕπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: E35
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE292/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: Αρχικά το μάθημα εστιάζεται στις τεχνικές διαχείρισης και αξιολόγησης δικτύων επικοινωνιών καθώς και των εφαρμογών τους, μέσα από την παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων διαχείρισης και παρακολούθησης της απόδοσης δικτύων. Στη συνέχεια το μάθημα καλύπτει τη θεωρία βελτιστοποίησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπου παρουσιάζονται μέθοδοι και αλγόριθμοι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς του δικτύου, καθώς και τις απαιτήσεις υποστηριζόμενων υπηρεσιών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος σχετίζονται με: 

  • την απόκτηση γνώσης σχετικά με διαδικασίες διαχείρισης βλαβών, απόδοσης, ασφάλειας, και διαμόρφωσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 
  • την απόκτηση γνώσης σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης, και αξιολόγησης δικτύων επικοινωνιών, 
  • την κατανόηση των μεθόδων διαχείρισης μέσα από την παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων διαχείρισης και παρακολούθησης της απόδοσης δικτύων, 
  • την απόκτηση γνώσης και την αξιολόγηση των πρωτοκόλλων παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου, 
  • την απόκτηση γνώσης σχετικά με τη θεωρία γράφων και την εφαρμογή της σε διαδικασίες βελτιστοποίησης, 
  • την απόκτηση γνώσης και αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης βασικών προβλημάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως το πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής, μέγιστης ροής, ελάχιστου κόστους, κτλ, 
  • την απόκτηση γνώσης και αξιολόγηση των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης. 
  • την ανάλυση των προβλημάτων και αξιολόγηση των  μεθόδων επίλυσης μη-γραμμικής βελτιστοποίησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Προαπαιτούμενα:

Για την κατανόηση του μαθήματος απαιτείται γνώση των μαθημάτων Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα Υπολογιστών Ι.

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, Ασκήσεις πράξης και εργασία.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη διάλεξη της θεωρίας και την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων από τον διδάσκοντα, ενώ στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν μία άσκηση ανά εβδομάδα. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε ομάδες δύο ατόμων, ενώ κάθε ομάδα παραδίδει κοινή εργασία. Η παράδοση των εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η αξιολόγησή τους βασίζεται και στην ατομική επίδοση του φοιτητή κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική. 

Αξιολόγηση Φοιτητών:

30% από τη γραπτή εξέταση θεωρίας.

30% από ασκήσεις πράξεις.

40% από εργασία εξάμηνου.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   "Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο" ,J. Kurose and K. Ross, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 7η έκδοση, Μάρτιος 2018.

[2]   "Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών", Douglas E. Comer, Έκτη Αμερικάνικη έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2014

[3]   Δίκτυα Υπολογιστών- μία προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων", L.L. Peterson & B.S. Davie, 4η Αμερικανική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

[4]   Σπύρος Δ. Αρσένης, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτύων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Δεκέμβριος 2008.

[5]   Dimitri P. Bertsekas, Network Optimization: Continuous and Discrete Models, Athena Scientific, 1998.

Διδάσκων: Μιχάλας Άγγελος