9ο εξάμηνο


Μάθημα: Ειδική ΕργασίαΚωδικός Μαθήματος: E27
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 0
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE246/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται σε συνδυασμό γνώσεων από προηγούμενα εξάμηνα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ειδικής Εργασίας, ο φοιτητής:  θα έχει αποκτήσει περισσότερη εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία,  θα έχει αποκτήσει εμπειρία στην αναζήτηση και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας,  θα έχει εξοικειωθεί με το συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα,  θα έχει εξοικειωθεί με την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων,  θα έχει προχωρήσει στην κριτική ανάλυση ερευνητικών αποτελεσμάτων,  θα έχει αποκτήσει εμπειρία στην εργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες ημερολογιακές προθεσμίες,  θα έχει αποκτήσει εμπειρία στη συγγραφή δομημένων τεχνικών αναφορών,  θα έχει εξοικειωθεί με τον τρόπο εργασίας που θα χρειαστεί κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δεν υπάρχουν παραδόσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συγγραφή τελικής εργασίας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

-

Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος