4ο εξάμηνο


Μάθημα: Αριθμητική ΑνάλυσηΚωδικός Μαθήματος: MK26-Η
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE300/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών,
• Λήψη αποφάσεων,
• Αυτόνομη εργασία,
• Ομαδική εργασία,
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Στα πλαίσια του μαθήματος “Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση” θα διδαχτούν εισαγωγικά και θεμελιώδη θέματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Αριθμητικής Ανάλυσης και ποιο συγκεκριμένα:   Αλγορίθμοι Μαθηματικής Μοντελοποίησης, Αριθμητικής Παραγώγισης, Αριθμητικής Ολοκλήρωσης, Επίλυσης γραμμικών συστημάτων, Επίλυσης μη γραμμικών συστημάτων Παρεμβολής, Πεπερασμένων διαφορών, Επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

  • Κατανοούν τις βασικές αριθμητικές μεθόδους 
  • Εκτιμούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων.  
  • Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων προκειμένου να επιλέγουν την καταλληλότερη για το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 
  • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αλγορίθμους μαθηματικής μοντελοποίησης και αριθμητικής ανάλυσης. 
  • Να συνθέτουν η/και να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά προκειμένου να υλοποιήσει την εφαρμογή που απαιτείται.   
  • Να εξηγούν τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων βάσει απόλυτων και σχετικών σφαλμάτων. 
  • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν μεθόδους Αριθμητικής Ανάλυσης  
  • Να κρίνουν την καταλληλόλητα της κάθε αριθμητικής μεθόδου σε συγκεκριμένα προβλήματα
Προαπαιτούμενα:

Μαθηματική Ανάλυση Ι, ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό

Τρόπος Παράδοσης:

Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την διδασκαλεία,
χρήση e-class για ανακοινώσεις, προσθήκη ηλεκτρονικών
σημειώσεων, ανακοινώσεις, εργασίες, εξετάσεις, χρήση
Λογισμικού MATLAB/OCTAVE στις εργαστηριακές ασκήσεις,
χρήση λογισμικού zoom για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
χρήση λογισμικού moodle για εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Συγγραφή εργασιών 16
Μελέτη 32
Σύνολο 100
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών (30%) και τελική γραπτή εξέταση
(70%),

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Σαρρής Ι.- Καρακασίδης Θ., Αριθμητικές Μέθοδοι Και Εφαρμο-
γές Για Μηχανικούς, Εκδοσεις Α. Τζιολα, Έκδοση: 3η/2015.
2. Παπαγεωργίου Γ., Τσίτουρας Χ., Αριθμητική Ανάλυση Με
Εφαρμογές Σε Mathema{ca Και Matlab, Έκδοση: 1η/2015.
3. Chapra S. - Canale R., Αριθμητικές Μέθοδοι Για Μηχανικούς,
Εκδοσεις Α. Τζιολα, Έκδοση: 7η/2016.
4. Ακριβης Γ.Δ., Δουγαλης Β.Α., Εισαγωγη Στην Αριθμητικη Ανα-
λυση, Πανεπιστημιακες Εκδ. Κρητης, Έκδοση: 4η/2015.

Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος