7ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΥΥΗ1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 5
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα Σ.Α.Ε. ΙΙ είναι η συνέχεια του μαθήματος Σ.Α.Ε. Ι . Κύριος στόχος του είναι να καταδείξει την πρακτική αξία και τις εφαρμογές της θεωρίας των συστημάτων ελέγχου και να δώσει στους φοιτητές  χρήσιμες γνώσεις άμεσης εφαρμογής. Το μάθημα συνδυάζεται και με χρήση κατάλληλου software για την επίλυση προβλημάτων αυτομάτου ελέγχου. Περιλαμβάνει τις ενότητες: Μέθοδοι Ανάλυσης Συστημάτων στο Πεδίο Συχνότητας. Ευστάθεια στο Πεδίο Συχνότητας. Σχεδίαση Συστημάτων Κλειστού Βρόχου με γεωμετρικό τόπο ριζών και διαγράμματα Bode (Προπορείας, Επιπορείας, τριών όρων (αναλογικός - ολοκληρωτικός - διαφορικός, PID)). Φίλτρα εισόδου.  Σχεδίαση συστημάτων ελέγχου μέσω του μοντέλου μεταβλητών κατάστασης (ελεγξιμότητα  και παρατηρησιμότητα, ανάδραση καταστάσεων, σχεδίαση παρατηρητή, βέλτιστα συστήματα ελέγχου, σχεδίαση εσωτερικών μοντέλων  ελέγχου).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση : 

1. Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα διάφορα είδη αντισταθμιστών. 

2. Να κατανοεί και να επεξηγεί την λειτουργία τους στο σύστημα κλειστού βρόχου. 

3. Να αναλύει και σχεδιάζει ένα σύστημα ελέγχου (μέσω συναρτήσεων μεταφοράς και εξισώσεων κατάστασης). 

4. Να συγκρίνει και να αξιολογεί το σχεδιασθέν σύστημα ελέγχου βάσει τεθέντων 

προδιαγραφών σχεδίασης. 

5. Να υλοποιεί κυκλώματα αντισταθμιστών. 

6. Να υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους. 

7. Να προσομοιώνει σε Η/Υ και να επεξηγεί τη λειτουργία συστημάτων ελέγχου.

Προαπαιτούμενα:

Εφαρμοσμένα μαθηματικά και ΣΑΕ Ι

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστήριο. 

Αξιολόγηση:
  • Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
  • Κατ’ οίκον εργασία.
  • Εργαστηριακή  εξέταση
Βιβλιογραφία:

Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 13η Έκδοση, Dorf Richard C., Bishop Robert H., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2017. 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ogata K., ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011. 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 2η Έκδοση, Μαλατέστας Παντελής, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2017. 

Διδάσκων: Παρίσης Κωνσταντίνος