7ο εξάμηνο


Μάθημα: Μετάδοση θερμότηταςΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=141
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

• Εισαγωγή στους μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας

• Αγωγή – θερμική αγωγιμότητα, εξίσωση αγωγής, θερμική αντίσταση

• Συναγωγή – συντελεστής συναγωγής, οριακά στρώματα, τύποι ροής

• Πτερύγια – μορφές και είδη, απόδοση, βελτιστοποίηση

• Εναλλάκτες θερμότητας – Είδη, θερμοπερατότητα, ενεργειακό ισοζύγιο, θερμοκρασιακή διαφορά

• Μεταβατικά φαινόμενα – συγκεντρωμένη χωρητικότητα, σχέση θερμοκρασίας/χώρου, διάγραμμα Heisler

• Ακτινοβολία – μελανό σώμα, εκπομπή σε ζώνη και από επιφάνεια, νόμος Kirchoff, συναλλαγή θερμική ακτινοβολίας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει φοιτητή στους βασικούς μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοεί και επεξηγεί τους βασικούς μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας.

• Αναλύει τα ειδικά χαρακτηριστικά και να συγκρίνει τους μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας

• Υπολογίζει παραμέτρους μετάδοσης θερμότητας σε τυπικά προβλήματα

• Κατανοεί και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των εναλλακτών θερμότητας.

• Περιγράφει και αναλύει μεταβατικά φαινόμενα αγωγής

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από το μάθημα:

Θερμοδυναμική

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη και φροντιστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

Αξιολόγηση:

- Τελική εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία:

[1] Β. Χατζηαθανασίου, Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας, «Σοφία» Α.Ε., 1η Έκδοση, ISBN: 978-960-6706-21-9, 2009.

[2] Α. Πολυζάκης, Μετάδοση Θερμότητας, Μεταφορά Μάζας και Συσκευές Διεργασιών, Αυτοέκδοση, 1η Έκδοση.