9ο εξάμηνο


Μάθημα: Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ15
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: https://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=187
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα (Εβδ. 1)

 • Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα και σχετικοί κανονισμοί
 • Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας δικτύων
 • Εικονικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

2. Στοιχεία Έξυπνων Δικτύων και συστήματα επικοινωνίας (Εβ. 2)

 • Αρχιτεκτονική Έξυπνων Δικτύων
 •  Εποπτεία λειτουργικών χαρακτηριστικών και μετρήσεις 
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και πρότυπα 

3. Θέματα επικοινωνίας σε εφαρμογές Έξυπνων Δικτύων (Εβδ. 3)

 • Συστήματα διαχείρισης δικτύων μεταφοράς και διανομής 
 • Ανάγκες επικοινωνίας σε περιπτώσεις δικτύων με Διανεμημένη Παραγωγή και Μικροδικτύων 
 • Προηγμένα συστήματα SCADA 
 • Ανάλυση δεδομένων 

4. Θέματα ασφαλείας Έξυπνων Δικτύων (Εβδ.4-5)

 • Κίνητρα 
 • Αδυναμίες 
 • Απαιτήσεις σε ασφάλεια και ιδιωτικότητα 
 • Κακόβουλες επιθέσεις και τεχνικές περιορισμού τους 

5. Ευελιξία στα Έξυπνα Δίκτυα (Εβδ. 6-7)

 • Ευέλικτη παραγωγή 
 • Ευέλικτη ζήτηση ισχύος 
 • Ενεργητική διαχείριση δικτύων 

6. Τρέχουσες τάσεις στα Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (Εβδ. 8-9)

 • Έξυπνα κτήρια 
 • Ηλεκτροκίνηση 
 • Αποθήκευση ενέργειας στα Έξυπνα Δίκτυα

 7. Πρόβλεψη παραγωγής και ζήτησης ενέργειας (Εβδ. 10- 12)

 • Μεθοδολογίες πρόβλεψης φορτίου
 • Μέθοδοι πρόβλεψης παραγωγής ενέργειας 
 • Μεταβλητοί χρονικοί ορίζοντες 

8. Μελέτες περίπτωσης και εργαλεία (Εβδ. 13)

 • Peer-to-peer και αγορές συναλλαγής ενέργειας 
 • Μικροδίκτυα 
 •  Τοπικές ενεργειακές κοινότητες
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοεί την έννοια των Έξυπνων Δικτύων και τις προκλήσεις στην κατεύθυνσης υλοποίησης

• Αναλύει τις δομές επικοινωνίας των συστημάτων σε ένα Έξυπνο Δίκτυο και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές τους

• Να γνωρίζει θέματα προστασίας σχετικά με θέματα κυβερνοασφάλειας και να είναι σε θέση περιγράφει μηχανισμούς προστασίας

• Να έχει γνώση για τις τρέχουσες τάσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των Έξυπνων Δικτύων Ενέργειας

• Κατανοεί και να εφαρμόζει μεθόδους πρόβλεψης φορ΄τιου και παραγωγής

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα: • Εισαγωγή στα ΣΗΕ

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

-Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

- Χρήση ειδικού λογισμικού

Αξιολόγηση:

- Ατομική εργασία (30 %)

- Τελική εξέταση (70 %)

Βιβλιογραφία:

[1] Π. Γεωργιλάκης, Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κωδικός σε Εύδοξο: 320144.

[2] Sato, Smart Grid Standards, Κωδικός σε Εύδοξο: 80504766