6ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα ΥπολογιστώνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ19-Η
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE370/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Αναλυτικό περιεχόμενο : Θεωρία :
• Εισαγωγή, Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο
• Τι είναι το Internet; Ti είναι ένα πρωτόκολλο; Τα άκρα του δικτύου, ο πυρήνας , Δίκτυα
Προσπέλασης. Φυσικά μέσα. Καθυστέρηση, απώλεια και μεταγωγή πακέτων.Επίπεδα
πρωτοκόλλων και τα μοντέλα υπηρεσιών τους . Η δομή του Διαδικτύου, Ιστορία του
Διαδικτύου.
• Το επίπεδο εφαρμογών
• Αρχές δικτυακών εφαρμογών. Το Web και το http. Μεταφορά αρχείων και FTP. Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. DNS : Η υπηρεσία καταλόγου Διαδικτύου. Ομότιμα δίκτυα (peer to peer
applications). Προγραμματισμός socket
• Επίπεδο Μεταφοράς
• Εισαγωγή και υπηρεσίες Επιπέδου μεταφοράς . Ψηφιακή διαμόρφωση και πολυπλεξία
• Πρωτόκολλα μεταφοράς στο Internet : TCP , UDP. Κλήση απομακρυσμένων διαδικασιών
• Έλεγχος συμφόρησης στο TCP . Ζητήματα απόδοσης.
• Το επίπεδο δικτύου
• Ζητήματα σχεδίασης του επιπέδου δικτύου, Διαδικτύωση. Επαναλήπτες, διανομείς, γέφυρες ,
μεταγωγείς , δρομολογητές και πύλες . Το επίπεδο δικτύου στο Internet, Το πρωτόκολλο IP,
Διευθύνσεις IP . Πρωτόκολλα ελέγχου στο Internet. Packet Fragmentation, IP σφάλματα . IP
version 6 . Network Address Translation. Η αρχή της βελτιστοποίησης, Δρομολόγηση
συντομότερης διαδρομής, Δρομολόγηση Flooding, Ιεραρχική δρομολόγηση, .Δρομολόγηση με
εκπομπή
• Ασφάλεια δικτύων
• Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές. Ασφάλεια στον Ιστό, SSL - ασφαλές επίπεδο
αποδοχών . Wireless security (802.11i) . Firewalls and Virtual Private Networks (VPNs)

• Distributed Denial of Service (DDOS).
Αναλυτικό περιεχόμενο : Εργαστήριο:
• Δικτυακά πειράματα/ μετρήσεις, ανάλυση αποτελεσμάτων.
• Εισαγωγή στη χρήση εργαλείου Wireshark : Αναλυτής Πρωτοκόλλων, packet addressing.
• Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP).
• Ενθυλάκωση (encapsulation) και Επικεφαλίδες (TCP/IP protocol stack)
• Εξερεύνηση του Διαδικτύου Ping, traceroute, RTT time, hop count, TTL, DNS.
• Πρωτόκολλο IP, χρόνος ζωής Θρυμματισμός (Fragmentation) στο IP IP – Τύπος Υπηρεσίας.
• Πρωτόκολλα ARP και ICMP. Πρωτόκολλα TCP και UDP, TCP Dump, TCP Sender Window.
• TELNET, FTP και TFTP, SMTP, DHCP.
• OSI & TCP/IP stack, Switching, Multiplexing Synchonization, baseband/passband transmission,
ADSL, ATM.
• Socket programming
• HyperText Transfer Protocol

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την
τεχνολογία των δικτύων δεδομένων. Η εξοικείωση των σπουδα-
στών με τα θέματα της δρομολόγησης πακέτων μέσα σε δίκτυα
με έμφαση στη δρομολόγηση στο Διαδίκτυο. Επίσης στα πλαίσια
του μαθήματος γίνεται μια πρώτη γνωριμία με νέες τεχνολογίες
δικτύων, με θέματα ασφάλειας και διαχείρισης δικτύων. Τέλος
φέρνει τους σπουδαστές σε επαφή με τρέχοντα θέματα αιχμής
στην τεχνολογία των Δικτύων, καθώς και σε θέματα διαχείρισης
και ασφάλειας στα δίκτυα. Μετά την παρακολούθηση του μαθή-
ματος οι σπουδαστές θα πρέπει:
• Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές δομη-
μένης καλωδίωσης.
• Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα του προτύπου OSI/ISO για την
εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων πρωτοκόλλων.
• Να γνωρίζουν τη λειτουργία τεχνολογιών δικτύου όπως τα δί-
κτυα τύπου Ethernet.
• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του διαδικτύου.
• Να έχουν μια καλή αντίληψη του αντικειμένου και να αντιλαμ-
βάνονται τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των πρωτοκόλλων
δρομολόγησης
• Να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες διαχείρισης και ασφά-
λειας δικτύων.
• Να έχουν μια καλή αντίληψη του αντικειμένου και να αντιλαμ-
βάνονται τη χρησιμότητα και εφαρμογή των συστημάτων δια-
χείρισης δικτύων.
• Να γνωρίζουν βασικά θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από
τη σύνδεση Η/Υ σε διαδίκτυα καθώς και βασικές αρχές αντιμε-
τώπισής τους.
• Να αντιλαμβάνονται τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα ταχέως
αναπτυσσόμενο πεδίο.
• Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα
πραγματικό περιβάλλον δικτύου.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Εξειδικευμένο Λογισμικό προγραμματισμού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Επικοινωνία με
τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 40
Αυτόνομη μελέτη 33
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή Τελική Εξέταση (30%), Παρουσίαση εργασίας (20%), Εξέτα-
ση Εργαστηρίου (50%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, J. F. Kurose, Keith W. Ross
2. Δικτυα Υπολογιστων, A. S. Tanenbaum, David J. Wetherall
3. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 11η Έκδοση,
Stallings William

Διδάσκων: Φραγκούλης Γεώργιος