7ο εξάμηνο


Μάθημα: Βιομηχανικές Επικοινωνίες



Κωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Μέρος 1ο Γενικές αρχές των τοπικών δικτυών

1. Εξέλιξη του βιομηχανικού αυτοματισμού


2. Πλεονεκτήματα των δικτύων επικοινωνίας στη βιομηχανία

3. Ιεραρχικός έλεγχος και δίκτυα επικοινωνίας

4. Διακίνηση δεδομένων στα βιομηχανικά LANs

5. Τοπολογίες των LANs

6. Μέσα μετάδοσης δεδομένων στα LANs

7. Τρόποι μετάδοσης δεδομένων στα LANs

8. Μέθοδοι πρόσβασης στο δίαυλο των LANs

9. Μοντέλο ανοικτών επικοινωνιών ISO/OSI

10. Συστατικά της αρχιτεκτονικής των δικτύων

Μέρος 2ο Βιομηχανικά δίκτυα

1. Δίκτυο modbus

2. Δίκτυο ethernet

3. Δίκτυο can open

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζει και να περιγράφει τις συσκευές που απαρτίζουν

 

ένα βιομηχανικό δίκτυο.

• Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές λειτουργίας των βιομηχανικών δικτύων.

• Εξηγεί λεπτομερώς τις βασικές λειτουργίες των συσκευών του

δικτύου.

• Να κάνει πειράματα στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους

• Να σχεδιάζει απλά βιομηχανικά δίκτυα και να προσομοιώνει τη λειτουργία τους στον υπολογιστή.

• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση εργασιών

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φρο- ντιστηριακές ασκήσεις

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

• Επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών

Αξιολόγηση:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστό-λάθος

  • Ανάλυση θεωρητικών θεμάτων που απαιτεί την κρίση του

    φοιτητή

  • Επίλυση προβλημάτων ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (50%):

  • Επίλυση επιλεγμένων προβλημάτων

  • Προσομοίωση δικτύων

  • Μοντελοποίηση-σχεδίαση-έλεγχος συστημάτων
    ΙΙΙ. Ομαδικές εργασίες πάνω στα εργαστηριακά πειράματα (20%)

Βιβλιογραφία:

[1] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΣ PLC Χ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΕΚΔ. ΒΡΕΤΤΟΣ[ISBN: 978-960- 98307-1-3]

[2] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ Ε- ΛΕΓΚΤΩΝ Σταμ. Α. Μάνεση ΠΑΤΡΑ 2003

[3] DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING Behrouz A. Forouzan Fourth Edition McGraw-Hill

Διδάσκων: Γαύρος Κωνσταντίνος