7ο εξάμηνο


Μάθημα: Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing)Κωδικός Μαθήματος: ΕΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE391/
Γλώσσα διδασκαλίας:Αγγλικά, Ελληνικά
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:
  • Τεχνικές Παράφρασης για αποφυγή Λογοκλοπής 
  • Σχέση Αιτίας/ Αποτελέσματος κατά τη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων
  • Σύγκριση/Αντίθεση κατά τη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων κατά τη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων
  • Τρόποι Ανάπτυξης παραγράφου (Ορισμός, Γενίκευση/Εξειδίκευση, Διευκρίνιση, Χρήση/Χρησιμοποίηση Παραδειγμάτων, Ταξινόμηση, Περιγραφή)
  • Τρόποι σύνθεσης κειμένου με χαρακτηριστικά παραδείγματα και ασκήσεις σε θέματα συνοχής της έκφρασης, συνεκτικότητας περιεχομένου και συχνών λαθών
  • Συγγραφή Περίληψης 
  • Συγγραφή Αναφοράς
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Κύριο μέλημα του μαθήματος είναι η επιστημονική προσέγγιση συγγραφής για Ακαδημαϊκούς σκοπούς, προκειμένου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια να:

• έχει εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά και το ύφος του «ακαδημαϊκού λόγου» καθώς και με τα κύρια ακαδημαϊκά κειμενικά είδη (π.χ. επιστημονικό άρθρο, αναφορά, διατριβή)

• έχει αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγγραφή και επιμέλεια κειμένου (δομή παραγράφου, περιεκτικότητα, συνοχή, συνεκτικότητα, μακροπερίοδος λόγος, συντακτικές δομές, ειδικό λεξιλόγιο, στίξη)

• μπορεί να εφαρμόζει στρατηγικές συγγραφής για Ακαδημαϊκούς σκοπούς που σχετίζονται με την παραγωγή επιστημονικών και τεχνικών κειμένων άμεσα συνυφασμένων με την ειδικότητά του/της (αναφορές, περιγραφές, οδηγίες, επιστημονικά άρθρα, διατριβές)

Προαπαιτούμενα:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Σύγχρονες Γλώσσες) 

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

• Γραπτή τελική εξέταση (60%)

• Ενδιάμεση αξιολόγηση (Πρόοδος) (20%)

• Εκπόνηση Εργασίας (20%) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Integrating Technical & Academic Writing into your English Course - Theory and Practice - Κωδ. Βιβλίου Εύδοξο: 86199178

[2] Έκδοση: 1η/2019, Συγγραφείς: E. Panourgia

[3] University Writing Course Student's Book with answers, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 10686, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Morley John,Doyle Peter,Pople Ian

[4] Ακαδημαϊκή Γραφή, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 68391268, Έκδοση: 3η/2017, Ευδωρίδου Έλσα -Καρακασίδης Θόδωρος 

Διδάσκων: Ταβουλτζίδου Σταυρούλα