7ο εξάμηνο


Μάθημα: Εισαγωγή στην Πυρηνική ΤεχνολογίαΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ17
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY137/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Πυρηνική τεχνολογία και ενέργεια, ατομική και πυρηνική φυσική,
αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης. Πηγές Ακτινοβολιών στο
φυσικό περιβάλλον. Σχάση και σύντηξη.Τεχνολογία και λειτουργία
των πυρηνικών αντιδραστήρων, διάχυση, θερμοποίηση και επι-
βράδυνση νετρονίων, χρονικά μεταβαλλόμενος αντιδραστήρας,
ασφάλεια αντιδραστήρων και προστασία περιβάλλοντος. Σταθμοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιδραστήρες νέας γενιάς.
Μέτρηση ραδιενέργειας και θωράκιση, μονάδες και συντελεστές
μετατροπής, θεμελιώδεις σταθερές και δεδομένα. Βιομηχανικές
εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. Βιολογικές επιπτώσεις και
προστασία.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα
είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις έννοες της ραδιενεργού διάσπασης και των αλλη-
λεπιδράσεων των ακτινοβολιών με την ύλη
• Γνωρίζει τις βιομηχανικές εφαρμογές των ακτινοβολιών
• Περιγράφει και γνωρίζει τα μέτρα ασφάλειας λειτουργίας πυ-
ρηνικών σταθμών και προστασίας από ακτινοβολία.
• Κάνει μετρήσεις ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
όργανα
• Γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
• Κατανοεί τις βιολογικές επιδράσεις της ακτινοβολίας

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

- Διδασκαλία στην τάξη και φροντιστηριακές ασκήσεις
- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Ατομική εργασία (50 %)
- Τελικές εξετάσεις (50 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Αντωνόπουλος -Ντό-
μης Μιχάλης, Εκδόσεις Ζήτη, Κωδ. Εύδοξος: 11266
2. Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία, J. Lamarsh, Α. Baraßa, 4η
έκδοση, επιμέλεια Ν. Πετρόπουλος , Εκδόσεις Τζιόλα.

Διδάσκων: Μαργαρίτης Χρυσοβαλάντης