7ο εξάμηνο


Μάθημα: Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των ΠραγμάτωνΚωδικός Μαθήματος: ETH10
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY120/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Βασικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Αρχιτεκτο-νική, Πρωτόκολλα, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματι-σμός Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων. Συσκευές, Επικοινωνία και Επεξεργασία Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Σχήματα και Πρωτόκολλα: CoAP, MQTT, AMQP και 6LoWPAN. Βιομηχανικά Πρωτόκολλα και Εφαρμογές. Υποδο-μές του Διαδικτύου των Πραγμάτων και Συνέργειες με Υποδομές Νέφους. Ασφάλεια Δεδομένων και Υποδομών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Προστασία της Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Εφαρμογές τηλεμετρίας, ποιότητας υπηρεσιών και κατανάλωσης ενέργειας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Κατανόηση αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων ασύρματων δικτύων αισθητήρων.
  • Κατανόηση των τεχνολογικών προτύπων, των δομικών στοιχείων, των εφαρμογών και των εργαλείων του διαδικτύου των πραγμάτων. 
  • Κατανόηση των αρχών που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων του διαδικτύου των πραγμάτων. 
  • Να διαχειρίζεται την πληροφορία και τις ροές δεδομένων που εμφανίζονται σε διάφορες δομές, μορφές και επίπεδα σε ευφυή περιβάλλοντα. 
  • Να κατανοεί και να ερμηνεύει το ρόλο του Διαδικτύου των Πραγμάτων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 
  • Δυνατότητα υλοποίησης και υποστήριξης μηχανισμών παροχής ασφαλείας δεδομένων και υποδομών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
  •  Δυνατότητα υλοποίησης και υποστήριξης μηχανισμών και σχημάτων προστασίας της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
  • Πρακτική μεταφορά των θεωρητικών εννοιών, πρωτοκόλλων και τεχνικών στο εργαστηριακό μέρος με υλοποίηση εργαστηριακών επιδείξεων, εφαρμογών και δεξιοτήτων.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκησεις, Εργαστήριο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] O. Hersent, D. Boswarthick, & O. Elloumi, ‘The internet of things: Key applications and protocols. J. Wiley & Sons, 2011.

[15] F. Behmann, & K. Wu, ‘Collaborative internet of things (C-IoT): For future smart connected life and business’, Wiley,2015

Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης

Διδάσκων: Αγγελίδης Παντελής