7ο εξάμηνο


Μάθημα: Σύγχρονες Ηλεκτρικές ΕγκαταστάσειςΚωδικός Μαθήματος: ΥΕΗ4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY106/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα αυτό παρέχονται οι βασικές γνώσεις και τεχνικές για
την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων κτιρίων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και
τους εθνικούς κανονισμούς, με την ανάπτυξη των παρακάτω θεμά-
των:
• Βασικές έννοιες στα συστήματα διανομής της ηλεκτρικής ενερ-
γείας. Διαδικασία ηλεκτροδότησης εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως, τρόποι σύνδεσης με το δί-
κτυο παροχής. Ηλεκτροδότηση με εναέριο αγωγό χαμηλής τά-
σεως.
• Κατάταξη των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπολο-
γισμός εγκατεστημένης ισχύος. Κατηγορίες αγωγών εσωτερι-
κών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υλικών, εξαρτημάτων και μέ-
σων προστασίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Συστήματα γειώσεων και προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Τυπικές συνδεσμολογίες φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών
και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Πλήρης υπολογισμός οι-
κιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Υπολογισμός της πτώσεως
τάσεως στους αγωγούς. Πίνακες εσωτερικών οικιακών ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων.
• Εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων. Εγκαταστάσεις ειδικών κτι-
ρίων.
• Πρότυπα και Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (ΗD384)
Έλεγχος Ε.Η.Ε
• Σύγχρονες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΚΝΧ)
• Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με Η/Υ.
Ο φοιτητής απαιτείται να περατώσει μια σειρά επιλεγμένων εργα-
στηριακών ασκήσεων στην ανωτέρω ύλη. Επιπλέον ο φοιτητής
απαιτείται να εκπονήσει και να παρουσιάσει στο τέλος του εξαμή-
νου γραπτή εργασία με θέμα ηλεκτρολογική μελέτη ενός κτιρίου.
Επίσης, αναλύονται τα παρακάτω θέματα:
• Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα, διατάξεις προστασίας. Είδη
αγωγών και καλωδίων χαμηλής τάσης.
• Εγκατάσταση καλωδίων-εξαρτήματα σύνδεσης και τοποθέτη-
σης, Σωλήνες και εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
• Ικανότητα φόρτισης καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
HD384, VDE,IEC,DIN
• Διατάξεις προστασίας από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα,
διακόπτες φορτίου, ρελέ ισχύος (ηλεκτρονόμοι), θερμικά ρελέ
προστασίας ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.
• Υπολογισμός Ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας. Υπολογισμός
πτώσης τάσης σε δίκτυα Χ.Τ.
• Ηλεκτρικοί Πίνακες. Βύθιση τάσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα
είναι σε θέση να:
• διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο για να εκπονεί και να συ-
ντάσσει Ηλεκτρολογικές Μελέτες κτηρίων
• εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς και τα πρότυπα
σχετικά με τις απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρί-
ων.
• γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες στην πραγματοποίηση των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Πρότυπο KΝΧ
• να υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να
αναλύει τη λειτουργία τους.
• χειρίζεται συγκεκριμένα πακέτα προηγμένου τεχνικού λογισμι-
κού, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπόνηση μελε-
τών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα:
• Εισαγωγή στα ΣΗΕ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα.
- Εργαστηριακές ασκήσεις
- Χρήση Εξειδικευμένων λογισμικών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι) - Τύπος: Παραδόσεις (50% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Θεωρητικό Υπόβαθρο

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου ΙΙ)

- Τύπος: Εργαστήριο (30% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Εργαστηριακές Ασκήσεις

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

ΙΙΙ) - Τύπος: Παρουσίαση (Εργασία/Τεχνική Μελέτη) (20% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Πλήρης Μελέτη Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βασιλης Δ. Μπιτζιωνης Βιομηχανικες Ηλεκτρικες Εγκαταστασεις
2010 Εκδοσεις Τζιωλα
2. Τουλόγλου Στέφανος Ηλεκτρικες Εγκαταστασεις Κτιριων 2004
Εκδοσεις Ιων
3. IEC 60364: Low-voltage electrical installaëons
4. ΕΛΟΤ HD384, «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
5. Schneider-Electric, Electrical Installaëon Guide.

Διδάσκων: Στημονιάρης Δημήτριος