7ο εξάμηνο


Μάθημα: Σύγχρονες Ηλεκτρικές ΕγκαταστάσειςΚωδικός Μαθήματος: ΥΕΗ4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: -
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα, διατάξεις προστασίας. Είδη αγωγών και καλωδίων χαμηλής τάσης.

• Εγκατάσταση καλωδίων-εξαρτήματα σύνδεσης και τοποθέτησης, Σωλήνες και εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κανάλια

• Ικανότητα φόρτισης καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, VDE,IEC,DIN

• Διατάξεις προστασίας από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα, διακόπτες φορτίου, ρελέ ισχύος (ηλεκτρονόμοι), θερμικά ρελέ προστασίας ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

• Υπολογισμός Ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας. Υπολογισμός της πτώσης τάσης σε δίκτυα Χ.Τ.

• Ηλεκτρικοί Πίνακες. Βύθιση τάσης.

• Πλήρης ηλεκτρολογική μελέτη οικίας, καταστήματος, λεβητοστασίου, μηχανοστασίου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα.

• Ειδικές ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

• Εισαγωγή στους κτιριακούς αυτοματισμούς διαχείρισης ενέργειας σε έξυπνα κτίρια (ΚΝΧ)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο μάθημα αυτό παρέχονται οι βασικές γνώσεις και τεχνικές για την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους εθνικούς κανονισμούς, με την ανάπτυξη των εξής θεμάτων:

• Βασικές έννοιες στα συστήματα διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας. Διαδικασία ηλεκτροδότησης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως, τρόποι σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ηλεκτροδότηση με εναέριο αγωγό χαμηλής τάσεως.

• Κατάταξη των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπολογισμός εγκατεστημένης ισχύος. Κατηγορίες αγωγών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υλικών, εξαρτημάτων και μέσων προστασίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συστήματα γειώσεων και προστασία από την ηλεκτροπληξία.

• Τυπικές συνδεσμολογίες φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Πλήρης υπολογισμός οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Υπολογισμός της πτώσεως τάσεως στους αγωγούς. Πίνακες εσωτερικών οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

• Εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων. Εγκαταστάσεις ειδικών κτιρίων.

• Πρότυπα και Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (ΗD384) .Έλεγχος Ε.Η.Ε

• Σύγχρονες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (EIB/ΚΝΧ)

• Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με Η/Υ. Ο φοιτητής απαιτείται να περατώσει μια σειρά επιλεγμένων εργαστηριακών ασκήσεων στην ανωτέρω ύλη. Επιπλέον ο φοιτητής απαιτείται να εκπονήσει και να παρουσιάσει στο τέλος του εξαμήνου γραπτή εργασία με θέμα ηλεκτρολογική μελέτη ενός κτιρίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. Διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο για να εκπονεί και να συντάσσει Ηλεκτρολογικές Μελέτες κτηρίων

2. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς και τα πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

3. Γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες στην πραγματοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Σύστημα ΕΙΒ/KΝΧ

4. Να υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους. 5. Χειρίζεται συγκεκριμένα πακέτα προηγμένου τεχνικού λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων

Προαπαιτούμενα:

Εισαγωγή στα ΣΗΕ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα.

- Εργαστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

• Χρήση Εξειδικευμένων λογισμικών

Αξιολόγηση:

Ι) - Τύπος: Παραδόσεις (50% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Θεωρητικό Υπόβαθρο

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου ΙΙ)

- Τύπος: Εργαστήριο (30% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Εργαστηριακές Ασκήσεις

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

ΙΙΙ) - Τύπος: Παρουσίαση (Εργασία/Τεχνική Μελέτη) (20% επί του συνόλου)

- Περιγραφή: Πλήρης Μελέτη Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

- Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

Βιβλιογραφία:

[1] ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2010 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΩΛΑ

[2] Τουλόγλου Στέφανος ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2004 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ

-Προτεινόμενη Αρθογραφία :

[1] International Electrotechnical Commission, Series IEC 60364: Low-voltage electrical installations

[2] Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

[3] Schneider-Electric, Electrical Installation Guide