1ο εξάμηνο


Μάθημα: Δομημένος ΠρογραμματισμόςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 1
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE110/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγικές Έννοιες. Γλώσσες Προγραμματισμού. Αλγόριθμοι. Εκτέλεση Αλγορίθμων και Μεταγλωττιστές. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση. Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C. Τύποι Δεδομένων, Σταθερές και Μεταβλητές Παράμετροι, Πέρασμα Παραμέτρων, Εντολές, Βασικές Δομές, Συναρτήσεις και Διαδικασίες. Πίνακες, Δείκτες, Αλφαριθμητικά, Δυναμικές δομές δεδομένων. Αναδρομικότητα. Χειρισμός αρχείων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, μια από τις βασικότερες δεξιότητες που οφείλουν να κατέχουν οι μηχανική τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού καθώς και της αλγοριθμικής σκέψης χρησιμοποιώντας την ευρύτατα διαδεδομένη γλώσσα C. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

 • Κατανόηση των αρχών σχεδιασμού αλγορίθμων
 • Απόκτηση εμπειρίας στον σχεδιασμό αλγορίθμων για απλά και σύνθετα προβλήματα
 • Γνώση των αρχών προγραμματισμού με την γλώσσα C (τύποι δεδομένων, μεταβλητές, σταθερές)
 • Γνώση των βασικών συστατικών των δομημένων γλωσσών προγραμματισμού όπως η C (βρόγχοι, πίνακες, αλφαριθμητικά, συναρτήσεις, συναθροιστικοί τύποι, αρχεία)
 • Γνώση προχωρημένων ειδικών χαρακτηριστικών της C (δείκτες, πίνακες δεικτών, πέρασμα παραμέτρων με χρήση δεικτών)
 • Απόκτηση εμπειρίας στη συγγραφή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων με την γλώσσα C
 • Κατανόηση και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων (αναζήτηση, ταξινόμηση)
 • Απόκτηση εμπειρίας και κατανόηση των αρχών τεχνολογίας λογισμικού
 • Εμπειρίας στην συνεργατική επίλυση προβλημάτων
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:
 • γνωρίζουν να σχεδιάζουν απλούς αλγόριθμους
 • κατανοούν τα βασικά του δομημένου προγραμματισμού
 • γνωρίζουν πώς να γράφουν, να μεταγλωττίζουν, και να εκσφαλματώνουν προγράμματα στη C
 • είναι ικανοί να γράφουν προγράμματα στη C χρησιμοποιώντας επαναλήψεις, πίνακες, συναρτήσεις, δείκτες, δομές, και αρχεία
 • έχουν βασική γνώση της τεχνολογίας λογισμικού
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστήρια

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση (70%), Εργαστήριο (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αλέξανδρος Καράκος, Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, ΚΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Έκδοση: 2/2012.
 • Νίκος Χατζηγιαννάκης, Η γλώσσα C σε βάθος, Κλειδάριθμος, 2009
 • Kernighan, Ritchie, Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, Κλειδάριθμος, 2008
 • Σεφερίδης, C για Αρχάριους, Κλειδάριθμος, 2009
Διδάσκων: Κυριακίδης Θωμάς