2ο εξάμηνο


Μάθημα: Πιθανότητες και ΣτατιστικήΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ16
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY116/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Περιγραφική Στατιστική: συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, κατανομή συχνότητας, ιστόγραμμα, χαρακτηριστικές τιμές (μέση τιμή, μεσαία τιμή, συχνότερη τιμή, εύρος, μεταβλητότητα, τυπική απόκλιση). Θεωρία Πιθανοτήτων: βασικές αρχές πιθανοτήτων, γεγονός, υπό συνθήκη πιθανότητα, προσθετικός και πολλαπλασιαστικός νόμος των πιθανοτήτων, Θεώρημα Bayes. Κατανομές Πιθανότητας, διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα και τυπική απόκλιση. Γνωστές Κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, Γάμμα, κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, κατανομή Student, X2 και F. Στατιστικές εκτιμήσεις: κατανομές δειγματοληψίας, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικός Έλεγχος: σφάλμα τύπου I και σφάλμα τύπου II, απαιτούμενο μέγεθος δείγματος, έλεγχος προσαρμογής.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της στατιστικής.  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής και η παρουσίαση των κυριότερων εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων τόσο της περιγραφικής όσο και της επαγωγικής στατιστικής. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές των δυνατοτήτων εφαρμογής των διαφόρων στατιστικών μεθόδων για την επίλυση ποικίλων επιχειρησιακών (και όχι μόνο) προβλημάτων.  Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες στατιστικές μεθοδολογίες και τεχνικές αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:  

  • Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής  
  • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της στατιστικής και πως αυτά χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και επίλυση προβλημάτων σε στοχαστικό περιβάλλον.  
  • Μπορεί να χρησιμοποιεί τις βασικές στατιστικές κατανομές.
  • Μπορεί να κατασκευάσει διαστήματα εμπιστοσύνης και να εκτελέσει ελέγχους υποθέσεων.
Προαπαιτούμενα:

Μαθηματική Ανάλυση

Τρόπος Παράδοσης:

Προφορικές διαλέξεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

• Χρήση βιντεοπροβολέα
• Χρήση πλατφόρμας eclass
• Χρήση πλατφόρμας moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστήριο 26
Ατομική μελέτη 73
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Στατιστική, Δ. Π. Ψωινός. Εκδ. Ζήτη, 1999.
  2. Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς, Γ. Χ. Ζιούτας, Εκδ. Ζήτη, 2013.
  3. ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, σοφία", Έκδοση: 3η/2016.
Διδάσκων: Μπίσμπας Αντώνης