3ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΚωδικός Μαθήματος: MKΗ5
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE354/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

Περιεχόμενο:

• Εναλλασσόμενο ρεύμα - Ορισμός, τύποι.
• Παράμετροι κυκλωμάτων στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
• Στρεφόμενο διάνυσμα
• Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Τρίγωνα ισχύος.
• Διόρθωση συντελεστή ισχύος-αντιστάθμιση σε μονοφασικά
κυκλώματα
• Συντονισμός. Σύγκριση με διαδικασία αντιστάθμισης.
• Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, συνδεσμολογίες αστέρα και
τριγώνου. Ισχύς στα συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα.
• Διόρθωση συντελεστή ισχύος σε τριφασικά κυκλώματα.
• Μη-ημιτονοειδή διέγερση κυκλωμάτων, σειρές και μετασχημα-
τισμός Fourier.
• Μετασχηματισμός Laplace και ανάλυση κυκλωμάτων στο πεδίο
της μιγαδικής συχνότητας
• Απόκριση συχνότητας και φίλτρα

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:

1) Να είναι σε θέση να κατανοεί, να αναλύει και να σχεδιάζει κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.

2) Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις σχέσεις ηλεκτρικής ισχύος.

3) Να είναι σε θέση να κάνει διόρθωση συντελεστή ισχύος σε νέες ή υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

4) Να κατανοεί και να αναλύει τριφασικά κυκλώματα.

5) Να κατανοεί και να εφαρμόζει το μετασχηματισμό Fourier για την ανάλυση κυκλωμάτων με μη-ημιτονοειδή διέγερση.

6) Να μπορεί να εφαρμόζει το μετασχηματισμό Laplace στην ανάλυση κυκλωμάτων στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας

7) Να κατανοεί την απόκριση συχνότητας ηλεκτρικών κυκλωμάτων με ημιτονοειδή διέγερση και να την εφαρμόζει σε κυκλώματα 1ης και 2ης τάξης

8) Να σχεδιάζει φίλτρα διαφόρων τύπων

9) Να κατανοεί και να υπολογίζει παραμέτρους απλών τετραπόλων 

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Μαθηματική Ανάλυση Ι και ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:

• Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα
και με φροντιστηριακές ασκήσεις
• Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες,
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Λογισμικά προσομοίωσης εργαστηριακών ασκήσεων,
βιντεοπροβολείς σε θεωρία και εργαστήριο, χρήση
ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας eclas για
επικοινωνία, διδακτικό υλικό και εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 26
Ανεξάρτητη και Κατευθυνόμενη Μάθηση 60
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών
ασκήσεων και ασκήσεων προσομοίωσης (20 %)
- Εξέταση εργαστηρίου (20 %)
- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (10%)
- Τελικές εξετάσεις (50 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. «Βασική θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων-Τόμος Ι», Εκδόσεις
Art of Text, Νικόλαος Μάργαρης, ISBN 960-312-001-4.
2. «Βασική θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων-Τόμος ΙI», Εκδόσεις
Art of Text, Νικόλαος Μάργαρης, ISBN 960-312-003-0.
3. Σημειώσεις στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
2009, επιμέλεια: Δημήτριος Τσιαμήτρος.
4. Ηλεκτροτεχνία. 2ος Τόμος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
14608, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Συγγραφείς: Τουλόγλου Στέφα-
νος, ISBN: 978-960-405-183-0, Εκδότης: Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
5. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 2104, Έκδοση
1η, Συγγραφείς: ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ISBN: 960-8250-31-5.

Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος