4ο εξάμηνο


Μάθημα: Αγγλικά II (Academic Skills)Κωδικός Μαθήματος: MK14
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 2
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE382/
Γλώσσα διδασκαλίας:Αγγλικά, Ελληνικά
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Βελτίωση χρήσης και κατανόησης ξένης γλώσσας

Περιεχόμενο:

Κύριο μέλημα του μαθήματος είναι να:
• συμβάλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή
γραπτού λόγου απαραίτητου για τη συμμετοχή των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αιτήσεις για υποτροφίες καθώς και στην εύρεση εργασίας.
• εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη διαδικασία συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας,
τη συγγραφή της περίληψης (abstract) μιας ερευνητικής εργασίας, τους διαφορετικούς
τρόπους αναφοράς (APA, MLA, Chicago, IEEE κλπ) και τους διαφορετικούς τρόπους
καταγραφής βιβλιογραφικών πηγών
Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Βιογραφικό Σημείωμα/ Είδη (English CV, Resume, Europass)
• Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter)
• Δήλωση σκοπού (Personal Statement)
• Επιστολογραφία (Application Letters. etc)
• Παρουσιάσεις στα Αγγλικά σε Power Point
• Σύνθετες Λέξεις και Ακαδημαϊκές Παραθέσεις (Compound Words & Academic Collocations)
• Τα μέρη μιας ερευνητικής εργασίας
• Συγγραφή Περίληψης μιας ερευνητικής εργασίας
• Διαφορετικοί τρόποι αναφοράς (APA, MLA, Chicago, IEEE κλπ)
• Καταγραφή βιβλιογραφικών πηγών

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα
είναι σε θέση μεταξύ των άλλων να:
• συνθέσει ένα Βιογραφικό Σημείωμα
• συγγράψει τη συνοδευτική επιστολή ενός βιογραφικού Ση-
μειώματος
• συγγράψει Επιστολές για αίτηση εργασίας, Μεταπτυχιακές
σπουδές
• συγγράψει μια δήλωση σκοπού (Personal Statement) για μια
υποτροφία
• κάνει παρουσίαση μιας εργασίας στα Αγγλικά σε Power Point
• κάνει μια παρουσίαση PechaKucha
• δημιουργήσει ένα Poster για συνέδριο
• γνωρίζει τη διαδικασία συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας
• συγγράψει την περίληψη (abstract) μιας ερευνητικής εργασίας
• γνωρίζει με τους διαφορετικούς τρόπους αναφοράς (APA, MLA,
Chicago, IEEE κλπ)
• γνωρίζει τους διαφορετικούς τρόπους καταγραφής βιβλιογρα-
φικών πηγών

Προαπαιτούμενα:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας
Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Σύγχρονες Γλώσσες)

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
- e-mail

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις 12
Αυτοτελής μελέτη 12
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
ΙΙ. Ενδιάμεση αξιολόγηση (Πρόοδος) (20%)
ΙΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (20%)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Integraëng Technical & Academic Wriëng into your English
Course - Theory and Pracëce - Κωδ. Βιβλίου Εύδοξο: 86199178
Έκδοση: 1η/2019, Συγγραφείς: E. Panourgia
2. University Wriëng Course Student's Book with answers, Κωδ.
Βιβλίου στον Εύδοξο: 10686, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Morley
John,Doyle Peter,Pople Ian
3. Ακαδημαϊκή Γραφή, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 68391268, Έκ-
δοση: 3η/2017, Ευδωρίδου Έλσα -Καρακασίδης Θόδωρος

Διδάσκων: Ταβουλτζίδου Σταυρούλα