4ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα ΤηλεπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ11
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE203/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Επισκόπηση τεχνολογιών δικτύων. Τεχνικές Μεταγωγής. Μεταγωγή Κυκλώματος. Μεταγωγή
Πακέτου. Δρομολόγηση. Έλεγχος Κίνησης και Διαχείριση Συμφόρησης. Δίκτυα Ενσύρματης και
Ασύρματης Πρόσβασης. Τεχνολογίες x-DSL, X.25, Frame Relay, ATM. Τηλεφωνικό Δίκτυο. Δίκτυα
Κινητών Επικοινωνιών. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία. Σηματοδοσία Νο. 7. Συστήματα Ελέγχου
Υπηρεσιών. Ευφυή Δίκτυα. Ποιότητα Υπηρεσίας. Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης. Διαχείριση
Δικτύων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εκμάθηση των υφιστάμενων τεχνολογιών δικτύων
τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένας ευρύς κύκλος θεματολογίας που επιχειρεί
να δώσει μία σφαιρική εικόνα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγησή τους.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τεχνολογίες δικτύων και τεχνικές μεταγωγής
• Τεχνικές δρομολόγησης
• Τεχνικές διαχείρισης κίνησης και ελέγχου συμφόρησης
• Τεχνικές πολυπλεξίας
• Τηλεφωνία
• Βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων κινητών επικοινωνιών
• Εισαγωγικά στοιχεία συστημάτων ελέγχου υπηρεσιών & ευφυών δικτύων

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση
και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται
με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η
εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά πα-
ραδείγματα και ασκήσεις εμβάθυνσης. Τέλος, διεξάγονται εργα-
στηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια προγραμμάτων προσομοίωσης.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με
συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις
υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες
είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών
συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά παραδείγματα και
ασκήσεις εμβάθυνσης.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστήριο 26
Συγγραφή εργασιών 23
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις
στη μέση και το τέλος του εξαμήνου, οι οποίες
περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών
και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος (30%
και 70%, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές παραδίδουν
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σειρές εργασιών.
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πρώτη
διάλεξη του μαθήματος και αναρτώνται στην πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει την
εκπαιδευτική διαδικασία (e-class). Ο συντελεστής βαρύτητας
κάθε θέματος στην ενδιάμεση και τελική εξέταση του
μαθήματος αναγράφεται πάνω στα θέματα εξέτασης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Α. Αλεξόπουλος και Γ. Λαγογιάννης, "Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών", 10η Έκδοση, 2016, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου.
[2] Ιάκωβος Βενιέρης, "Δίκτυα Ευρείας Ζώνης", 3η Έκδοση, 2012, Εκδόσεις Τζιόλα.

Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή